1/ Qui trình điều dưỡng là gì ?
Là kim chỉ cho hành động của điều dưỡng , bao gồm các bước giải quyết vấn đề theo phương pháp khoa học.
* Các bước của quy trình điều dưỡng
B1 : Nhận định
B2 : Chuẩn đoán điều dưỡng
B3 : Lập kế hoạch
B4 : Thực hiện
B5: Lượng giá

2/ Ý nghĩa , mục đích của quy trình điều dưỡng
- Là kim chỉ nam cho mọi hành động của điều dưỡng
- Giúp cho việc chăm sóc BN được toàn diện
- Việc chăm sóc được liên tục và không bỏ sót
- Là thông tin cung cấp dữ kiện về BN , về công tác chăm sóc cho đồng nghiệp khác.

BACSI.COM (Theo nhipcauykhoa)