1. AFP: dấu ấn thường qui phát hiện ung thư gan
2. Fucosylated variant of the AFP (AFP-L3): có tính đặc hiệu hơn AFP, phát hiện được ung thư gan sớm , nhất là trên bệnh nhân xơ gan do siêu vi B,C
3. Glypican-3 (GPC3) phát hiện ung thư gan sớm , ngay cả khi khối u nhỏ hơn 3cm
4. Des- gamma-carboxy prothrombin (DCP): phát hiện ung thư gan sớm, nhạy hơn AFP. Nếu kết hợp AFP và DCP chẩn đoán rất chính xác.