Acid uric là một trong những yếu tố dự đoán cao huyết áp và béo phì

Acid uric trước đây được xem là yếu tố dự đoán cho tổn thương thận và cao huyết áp. Nghiên cứu này muốn xác định nồng độ acid uric trong máu có phải là yếu tố tiên đoán cho cao huyết áp , béo phì và cao huyết áp do béo phì hay không trong thời gian nghiên cứu 5 năm bằng nghiên cứu thuần tập (cohort study).

Nghiên cứu thực hiện 433 ngưới đàn ông Nhật trẻ tuổi huyết áp bình thường và không béo phì (BMI<26Kg/m2) cùng làm trong 1 nhà máy. Các chỉ số sau đây được đánh giá mỗi năm trong vòng 5 năm : BMI, %fat accumulation (%FA), BP, pulse rate, plasma uric acid (UA), norepinephrine (NE), insulin, leptin (LEP), total cholesterol (Tch), triglyceride (TG), BUN và creatinine (Crn). Không ai có tiểu đường, không ai dùng thuốc điều trị tăng acid uric hay cao hyết áp trong suốt quá trình nghiên cứu.

Tăng huyết áp và tăng cân trong vòng 5 năm được xác định khi >10% so với xét nghiệm lần đầu và được ghi nhận trong nghiên cứu này lần lượt là 13% và 17%. Tăng huyết áp do tăng cân chiếm 53% những người có tăng cân. Ở lần đầu xét nghiệm, những người tăng cân có huyết áp trung bình,nhịp tim, UA và NE ở ngưỡng cao mà không có ở những người không tăng cân (UA 5.6 mg/dl vs 4.1, P<0.01), mặc dù BMI, %FA, insulin, LEP, Tch, TG, BUN và Crn là tương tự. Sự gia tăng tuyệt đối trong vòng 5 năm của BMI, %FA, huyết áp trung bình, UA, Tch, TG, plasma NE, insulin và LEP thì lớn hơn ở những người có tăng cân (UA 1.8 mg/dl vs 0.1, P<0.01).

Những người có tăng huyết áp có mức huyết áp trung bình, nhịp tim , UA, và plasma NE cao hơn ở xét nghiện lần đầu (UA 6.1 mg/dl vs 4.1, P<0.01), mặc dù BMI, %FA, insulin và LEP, Tch, TG, BUN và Crn thì tương tự.

Sự gia tăng tuyệt đối trong vòng 5 năm của BMI, %FA, huyết áp trung bình, plasma NE, UA và Crn thì lớn hơn ở những người tăng huyết áp (UA 1.2 mg/dl vs 0.3, P<0.01).

Những người cao huyết áp do tăng cân có nồng độ UA lần xét nghiệm đầu lớn hơn những người tăng cân không cao HA (UA 6.3 mg/dl vs 4.8, P<0.05).

Sự gia tăng tuyệt đối trong vòng 5 năm của BMI, %FA, huyết áp trung bình, nhịp tim, UA, TG, NE, insulin và LEP thì lớn hơn ở những người cao huyết áp do tăng cân hơn là những người không có cao huyết áp rõ rệt (UA 2.2 mg/dl vs 1.5, P<0.05). Khi phân tích sự thay đổi huyết áp trung bình như là 1 yếu tố phụ thuộc đi cùng với sự thay đổi của BMI, plasma NE, insulin, LEP, UA, Tch và TG như là những yếu tố xác định bằng cách dùng đa phân tích trong vòng 5 năm, sự thay đổi BMI (P=0.007), plasma NE (P=0.019), và UA (P=0.007) là những yếu tố có ý nhĩa rõ rệt đối với sự thay đổi của huyết áp trung bình (R2=0.189, F=8.93, P=0.0001).

Từ đó, nghiên cứu này chứng minh rằng acid uric là 1trong những yếu tố tiên đoán cho tăng cân, tăng huyết áp và tăng huyết áp do tăng cân.

( theo American Journal of Hypertension )