Chỉ định:
Giảm đau
Liều lượng:

Theo sự chỉ định của bác sĩ.