Name:  Yasmin-3mg.jpg
Views: 38
Size:  3.5 KB

Dạng thuốc

Hộp 21 viên
Nhà sản xuất

Bayer