Nhà sản xuất Hankook Korus Pharm
Thành Phần Precipitated Ca carbonate, cholecalciferol.
Phân loại MIMS Thuốc ảnh hưởng chuyển hoá xương (Agents Affecting Bone Metabolism)
Phân loại ATC A12AX - Calcium, combinations with other drugs ; Used as dietary supplements.