Nhà sản xuất Universal Medicare
Thành Phần Ca carbonate, lecithin, evening primrose, vit D3.
Phân loại MIMS Thuốc ảnh hưởng chuyển hoá xương (Agents Affecting Bone Metabolism)
Phân loại ATC A12AX - Calcium, combinations with other drugs ; Used as dietary supplements.