Thành phần: Mỗi chai 100 ml chứa:
- Metronidazole 500mg
- Natri clorid 900 mg
- Nước cất pha tiêm vđ 100 ml


Chỉ định:

- Nhiễm khuẩn do vi khuẩn kỵ khí. Nhiễm khuẩn do Bacteroides hoặc Bacteroides Fragilis.
- Một số nhiễm khuẩn do Fugosbacteria, Eubacteria, Clostridia và Anaerobic cocci…
- Bệnh nhân viêm lợi, viêm quanh cuống răng.
- Bệnh nhân trước, trong và sau phẩu thuật.

Cách sử dụng: Thuốc tiêm truyền