Dẫn xuất tứ antimon có hoạt tính trên các bệnh leishmania .Hợp chất antimon hóa trị ba (anthiokimin) không còn được\
dung nạp tốt hơn (Meglumin antimoniat ,natri stibogluconat)
Các thuốc trong nhóm :
Meglumin antimoninat ống tiêm 1,5g