Thuốc có hoạt chất mang tính chất cường giao cảm trực tiếp hay gián tiếp,có tác dụng đồng thời trên các thụ thể alpha và beta.Tác dụng trên thu thể beta có khi nói rõ hơn(adrenalin),có khi có tương đương(ephedrin) so với tác dung trên thụ thể alpha.

CÁC THUỐC KHÁC:
DIPIVEFRIN thuốc nhỏ mắt 0,1%
-Propine thuốc nhỏ mắt 0,1%
EPHEDRIN
-Asmalin
-Asmin
-Coderin
-Dophasmin
-Ephedrin HCL
-Ephedrin
-Rhinarin
-Sunfarin
EPINEPHRIN
-Adrenalin
-Medicaine
-Scandonest
ETILEFRIN
-Effortil
FENOXAZOLIN
-Aturgyl
NAPHTAZOLIN
-Collydexa
-Daigaku
-Icool
-Iridina
-Naphacollyre
-Naphtazolin
-Nedelin
-Opcon A
-Polydeta
-Polymax
-Rhinex
-Rhíolin
-Tipharhine
-Virondo
OXYMETAZOLIN
PHENYLEPHRIN
PHENYLPROPANOLAMIN
PSEUDO-EPHEDRIN
SYNEPHRIN
TETRYZOLIN
XYLOMETAZOLIN