Chỉ định:Liều lượng:
Người lớn 1-2 viên/lần, 2-6 viên/ngày, nên uống vào lúc ngủ. Trẻ em nửa liều người lớn.