năm nay tôi hoc lớp 12 rùi đang vô cùng phân vâng không biết nên chọn trường gì để thi vào
ước mơ : thi vào trường đại hoc quân sự nhưng lại không có nhiều tiền còn thì vào trường đại học kinh tế thì đời sống tốt hơn tôi nên chọn cái gì đây
vợ đẹp tiền tài hay ước mơ hoài bảo của tôi