khi yêu ta cố gắn sửa chữa bổ xung những khuyết điểm cho nhau
có những cặp yêu nhau nhưng trái tính là chuyện bình thường
trong cả hôn nhân cũng không ít người như vậy

Vanila