Đây là tiêu chuẩn thực hiện nhằm trách tình trạng các cá nhân có xu hướng thực hiện qua loa đại khái các tiêu chuẩn của 5s. (https://sec-warehouse.vn/)

Tiêu chuẩn shitsuke là tiêu chuẩn cuối cùng trong 5 tiêu chuẩn 5s, theo đó tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu cho mỗi cá nhân. Bắt buộc các cá nhân phải tuân thủ đúng theo các tiêu chuẩn 5s đề ra, sẵn sàng thực hiện một cách tự giác và có tinh thần trách nhiệm. Đây là tiêu chuẩn khơi dậy tinh thần tự giác cho mỗi cá nhân từ đó để họ có sự công hiến cao nhất cho công ty của mình.(https://sec-warehouse.vn/cho-thue-kho-mat)