Xem cho biết đôi khi trong đời sống cần dùng đến các bạn nhé.
Xem online:
http://www.youtube.com/watch?v=HcfYYKglxrc cổ chân
http://www.youtube.com/watch?v=TNQxlxjD5Kw cổ tay

http://www.youtube.com/watch?v=uVjucFYFRkw đầu (link 1)
http://www.youtube.com/watch?v=ZEukuiJGCVo (link 2)

Download file video trên:
cổ chân
cổ tay
đầu link 1 link 2