PDA

View Full Version : Thuốc Giảm đau, hạ sốt, chống viêmTrang : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11

 1. Dexamethason-0.5mg
 2. Dexacom-5mg/ml
 3. Dexacin-0,5mg
 4. Binexclear-F
 5. Zofex-0,2%
 6. Tess-200mg
 7. Tarvicipro-200mg/100ml
 8. Shinpoong Fugacin-200mg
 9. Sepratis-500mg
 10. Scanax 500-500mg
 11. Remecilox 200
 12. Pyfloxat-200mg
 13. Proxacin 1%-1%
 14. Ofus-200 mg
 15. Ofolex 200-200mg
 16. Ofloxin - 200-200mg
 17. Ofloxacin Stada-200mg
 18. Ofloxacin-200mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 24
 19. Ofloxacin-200mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 20. Ofloxacin-200mg - Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
 21. Ofloxacin-200mg - Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
 22. Ofloxacin-200mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
 23. Ofloxacin-200mg
 24. Ofleye-5g
 25. Ofcin-200mg
 26. Obenasin Tab.-200 mg
 27. Getzacin-200mg
 28. Focinat Tablet-200mg
 29. Dorociplo-500mg
 30. Dorociplo-500mg
 31. Daehwa Ofloxacin-200mg
 32. Clorocid-250mg
 33. Cloramphenicol-1g
 34. Cloramphenicol-250mg - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 35. Cloramphenicol-250mg
 36. Ciprofloxacin Injection USP-0,2g/100ml
 37. Ciprofloxacin injection-200mg/100ml
 38. Ciprofloxacin 200 Soluflex-200mg/100ml
 39. Ciprobid-2 mg/ml
 40. Ciprobay-200mg/100ml
 41. Ciprinol-2 mg/ml
 42. Morphin hydroclorid-400mg
 43. Kotase
 44. Tatanol Extra - Công ty dược và vật tư y tế Phú Yên
 45. Tatanol Extra
 46. Profenid gel-2,5% - Xí nghiệp liên doanh Rhone Poulenc Roser
 47. Pacific Ketoprofen-30mg/miếng
 48. Mofen-400mg
 49. Lopenca
 50. Ketofen Injection Oriental-25mg/ml
 51. Kepropain injection-25mg/ml
 52. I-Pain-400mg
 53. Ibuprofen-200mg
 54. Ibu-acetalvic
 55. Ibuprofen-200mg
 56. Ibuflam 400
 57. Ibrafen 400-400mg
 58. Frego-5mg
 59. Dibulaxan - Công ty cổ phần Dược DANAPHA
 60. Dibulaxan
 61. Alaxan
 62. Tatanol Plus
 63. Ibu-acetalvic
 64. Farmadol-F
 65. Spiramycin-3.000.000 đvqt (IU)
 66. Rovamycine-3 M.I.U
 67. Opespira-3.000.000 đvqt
 68. Novomycine-1,5 MIU - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 69. Novomycine-1,5 MIU
 70. Novomycin-3MIU - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 71. Novomycin-3MIU
 72. Novogyl
 73. Neumomicid-1.5MIU
 74. Doropycin-1,5 MIU
 75. Doropycin-1.500.000 đvqt (IU) - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 76. Doropycin-3.000.000 đvqt (IU)
 77. Doropycin-3 MIU
 78. Doropycin-1.500.000 đvqt (IU)
 79. Artesunat-50mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 80. Artesunat-50mg
 81. Artesunat-60mg
 82. Clorocid-0,25g - Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex
 83. Clorocid-0,25g - Xí nghiệp dược phẩm 120 - Bộ Quốc Phòng
 84. Clorocid-250mg
 85. Cloramphenicol-250mg - Công ty dược liệu trung ương 1
 86. Cloramphenicol-250mg - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 87. Cloramphenicol-250mg
 88. Novogyl
 89. Dorogyne - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 90. Dorogyne
 91. Vancomycin-TEVA-1g
 92. Vancomycin-TEVA-500mg
 93. Vancomycin Human-500 mg
 94. Vancolexin-1 g
 95. Huonsvanacin-500mg
 96. Beevasmin inj.-500mg
 97. Wispect-400mg
 98. Viprolox 500-500mg
 99. Uniloxin-500mg/100ml
 100. Unigat-200-200mg
 101. Staxom-400 mg
 102. Sangital 200-200mg
 103. Macwin-400mg
 104. Levoflex-500mg
 105. Grepiflox-500mg/100ml
 106. Getzlox (đóng gói: Getz Pharma Pvt. Ltd - Pakistan)-500mg/100ml
 107. Getzlox-250mg
 108. Getzlox-500mg
 109. Gatifect - 200-200mg
 110. Floxigat 400
 111. Cravit I.V.-500mg/100ml
 112. Clestragat 400-400mg
 113. Clestragat 200-200mg
 114. Ciprotil-200mg
 115. Ciprofloxacin Injection USP-0,2g/100ml
 116. Ciprofloxacin injection-200mg/100ml
 117. Ciprofloxacin 200 Soluflex-200mg/100ml
 118. Ciprofloxacin-500mg - Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình
 119. Ciprofloxacin-500mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 120. Ciprofloxacin-500mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 121. Ciprofloxacin-500mg
 122. Avelox-400mg
 123. Avelox-400 mg/250 ml
 124. Acigate-400mg
 125. Zovexic-500mg
 126. Zithronam-200 mg/ 5ml
 127. Zithronam-250 mg
 128. Zikon-500mg
 129. Zikon-250mg
 130. Vn-2484-06-1,5 miu
 131. Trozin-200mg/5ml
 132. Spiramycin-750.000 IU
 133. Spiramycin-3.000.000 đvqt (IU)
 134. Roxitirocin-150mg
 135. Rovas-3 MIU
 136. Rovas-1,5 MIU
 137. Rotaforte
 138. Riplan-250mg
 139. Pharmaniaga Clarithromycin-250mg
 140. Opeclari-500mg
 141. Opeclari-250mg
 142. Novomycine-3 MIU - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 143. Novomycine-1,5 MIU - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 144. Novomycine-1,5 MIU
 145. Novomycin-3MIU
 146. Meclaril 250-250mg
 147. Mahicep
 148. Klacid Forte-500mg
 149. Dorogyne
 150. Cleron-500mg
 151. Cleron-500mg
 152. Clathrimax-500mg
 153. Clathrimax-250mg
 154. Clarividi-500mg
 155. Clarithromycin Stada-500mg - Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam
 156. Clarithromycin Stada-500mg
 157. Clarithromycin-500mg - Công ty liên doanh Meyer - BPC
 158. Clarithromycin-500mg
 159. Clarithro 500-500mg
 160. Clarithro-250mg
 161. Claritab-250mg
 162. Claritab-500mg
 163. Clarilide-250mg - Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long
 164. Claricide-500mg
 165. Claricide-250mg
 166. Claranta-500-500mg
 167. Clacef-500mg
 168. Clabact-500mg
 169. Caricin-500mg - Công ty CP Công nghệ sinh học Dược phẩm ICA
 170. Caricin-500mg
 171. Caricin-250mg
 172. Baxpel-500mg
 173. Azithromycin-250mg - Công ty cổ phần TRAPHACO
 174. Azithromycin-250mg - Công ty dược vật tư y tế Bình Dương
 175. Azithromycin-250mg
 176. Azithrin-250mg
 177. Azithral-500mg - Alembic Ltd.
 178. Azithral-500mg
 179. Acizit-200mg/5ml
 180. Neciomex
 181. Izac
 182. Grodoxin-100mg
 183. Zinnat Suspension-125mg
 184. Zinmax-Domesco-250mg
 185. Zinmax-Domesco-125mg
 186. Zinmax-Domesco-500mg
 187. YSPCefixycin capsule-100mg
 188. Vometis-100mg
 189. Vaironat-250mg
 190. Utrixone-1000
 191. Unicefphaloz-1g
 192. Trizox-1g
 193. Tricefin-1 g
 194. Torocef-1g
 195. Topcef-200 mg
 196. Topcef-100 mg
 197. Tifaxcin-100 DT-100mg
 198. Tacoxim-100mg
 199. Swetacefix-100
 200. Rite-O-Cef-50mg/5ml
 201. Refixime-100mg
 202. Prioxime-100mg
 203. Pedcefix
 204. Ovacef-100-100mg
 205. Ovacef-200mg
 206. Opetaxime-1 g
 207. Opeceftri IV-1 g
 208. Okenxime-100mg
 209. Oframax-1 g
 210. Odazipin-200mg
 211. Odazipin-100mg
 212. Nisime 200-200mg
 213. Nisime 100-100mg
 214. Newcifix-100mg
 215. Newcerixone Inj.-1g
 216. Nevakson-1g
 217. Medaxone-1 g
 218. Lecefti-200-200mg
 219. Kyseroxin-750mg
 220. Ixifast-200mg
 221. Ixifast-100mg/5ml
 222. Incexif sachet-100mg
 223. Hanmicef Tab-250mg
 224. Haginat-125mg - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
 225. Haginat-250mg - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
 226. Haginat-250mg
 227. Haginat-125mg
 228. Haginat-500mg
 229. Grancef-600mg/30ml
 230. Grancef-200mg
 231. Grancef-100mg
 232. Furocetil-500mg
 233. Furocap-250mg
 234. Fixx-100mg
 235. Fixx-100mg
 236. Fixx-200mg
 237. Fixtacef-200mg
 238. Fimabute-200
 239. Fimabute-100
 240. Farixime-750mg
 241. Exempla-1g
 242. Doroxim-250mg
 243. Doroxim-500mg
 244. Daytrix-1g
 245. Dafcef-1g
 246. Cordicef-1g
 247. CKD Furoxime-750 mg
 248. Cifex-200mg
 249. Cifataze DT 100-100mg
 250. Cifacure-200mg