PDA

View Full Version : Dược PhẩmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43

 1. Glucophage-850mg
 2. Glucoform-500mg
 3. Glucoform-850mg
 4. Forminhasan-850mg
 5. Forminhasan-850mg
 6. Forminhasan-500mg
 7. Fordia-500mg
 8. Fordia-850mg
 9. Fordia-500mg
 10. Dybis-850mg
 11. Dybis-500mg
 12. Duotrol
 13. Doromet-500mg
 14. Daimit-500mg
 15. BROT-850 mg
 16. Avandamet-2mg/500mg
 17. Avandamet-4mg/500mg
 18. Mediator-150mg
 19. Mediator-150mg
 20. Scilin R-40IU/ml
 21. Scilin N-100IU/ml
 22. Scilin N-40 IU/ml
 23. Scilin M 30 (30/70)-100IU/ml
 24. Scilin M 30 (30/70)- 100IU/ml
 25. Mixtard 30HM-100 IU/ml
 26. Insulinum Maxirapid Cho-S-40UI/ml
 27. Insulinum Lente Cho-S-40UI/ml
 28. Hept-A-Myl-187,8 mg
 29. Heptaminol-187,8mg
 30. Heptamin-187.80 mg
 31. Chiona
 32. Methyldopa-250mg
 33. Methyldopa-250mg
 34. Methyldopa-250mg
 35. Dopegyt-250mg
 36. Dopegyt-250mg
 37. Dopegyt-250mg
 38. Catapressan
 39. Dilatrend-6,25mg
 40. Conpres-6.25mg
 41. Carvestad-12,5mg
 42. Carvas-6,25mg
 43. Cardivas-12,5mg
 44. Cardivas-6,25mg
 45. Carca-6,25
 46. Carca-12,5
 47. Carca-6,25 mg
 48. Cadalol-12,5mg
 49. Methyldopa-250mg
 50. Methyldopa-250mg
 51. Methyldopa-250mg
 52. Dopegyt-250mg
 53. Dopegyt-250mg
 54. Dopegyt-250mg
 55. Catapressan
 56. Herbesser-60mg
 57. Herbesser-30mg
 58. Herbesser-60mg
 59. Diltiazem-60 mg
 60. Ampin-5mg
 61. Depin-E retard-20mg
 62. Cordaflex-10mg
 63. Cordaflex-20mg
 64. Cordafen-10mg
 65. Cardilopin-5mg
 66. Apitim-5mg
 67. Apitim-10mg
 68. Amtim-5 mg
 69. Amlosun 5-5mg
 70. Amlor-5mg
 71. Amlopress-5mg
 72. Amlopress-10 mg
 73. Amlopres-5mg
 74. Amlong-A
 75. Amlong-5mg
 76. Amlodipine-AM10-10mg
 77. Amlodipine Stada-5mg
 78. Amlodipine-5mg
 79. Amlodipin stada-5mg
 80. Amlodipin stada-5mg
 81. Amlodipin stada-5mg
 82. Amlodipin-5mg
 83. Amlocard 5-5mg
 84. Amdepin-5 mg
 85. Amcardia-5mg
 86. Adalat retard-20mg
 87. Adalat LA 60mg-60mg
 88. Adalat LA-30mg
 89. Adalat-10mg
 90. Micardis-40mg
 91. Losartas-50-50mg
 92. Losartas-25-25mg
 93. Losartan-25mg
 94. Irovel-150 mg
 95. Irbesartan-150mg
 96. Irbehasan-150mg
 97. Hylos-25mg
 98. Hylos-50mg
 99. Diovan-40mg
 100. Diovan-80mg
 101. Cozaar (đóng gói tại Merck Sharp & Dohme - Australia)-50mg
 102. Covance-50mg
 103. Co-Diovan-160mg/25mg
 104. Co-Diovan-80mg/12,5mg
 105. CoAprovel-150/12.5mg
 106. Co Aprovel-150/12.5mg
 107. Co Aprovel-300/12.5mg
 108. Candelong-4-4mg
 109. Candelong-8mg
 110. Atasart-16mg
 111. Atasart-8mg
 112. Aprovel-300mg
 113. Aprovel-150mg
 114. Aprovel-150 mg
 115. Aprovel-300 mg
 116. Tanatril-5mg
 117. Tanatril-10mg
 118. Tanatril-10mg
 119. Preterax
 120. Lopril-50mg
 121. Lopril-25mg
 122. Listril-5mg
 123. Lisoril-5-5mg
 124. Lisoril-10-10mg
 125. Lisopress-5mg
 126. Lisopress-10mg
 127. Lisopress-5mg
 128. Lisopress-10mg
 129. Lisopress-5mg
 130. Lisinopril-5mg
 131. Linopril-10mg
 132. Korus Captopril-25mg
 133. Co-trupril-20mg/12.5mg
 134. Captopril Stada 12.5-12,5mg
 135. Captopril Stada-25mg
 136. Captopril Stada-25mg
 137. Captopril-25mg
 138. Captopril-25mg
 139. Captopril-25mg
 140. Captopril-25 mg
 141. Captopril-25mg
 142. Captohexal-25 mg
 143. Calatec tablets-25mg
 144. Accupril-5mg
 145. Accupril-20mg
 146. Lodoz-2,5mg/6,25mg
 147. Intas Amtas - AT
 148. Inderal-40mg
 149. Egilok-50mg
 150. Concor-2,5 mg
 151. Concor-5 mg
 152. Bisohexal-5mg
 153. Bisocar-5mg
 154. Bisocar-5mg
 155. Bihasal 5comp-5mg
 156. Betoptic S-0,25%
 157. Betoptic S-0,25%
 158. Betaloc Zok-50 mg
 159. Betaloc Zok-25 mg
 160. Betaloc-50mg
 161. Betaloc-50mg
 162. Betacard-50mg
 163. Atenolol Stada-50mg
 164. Atenolol Denk 50-50mg
 165. Atenolol 50 Stada-50mg
 166. Atenolol 50 Stada-50mg
 167. Atenolol 100 Stada-100mg
 168. Atenolol Stada-50mg
 169. Atenolol Stada-50mg
 170. Aten-50-50mg
 171. Apo-Propranolol-40mg
 172. Apo-Propranolol-40 mg
 173. Apo-Propranolol-40 mg
 174. Apo-Metoprolol-L-100 mg
 175. Amlong-A
 176. Osmofundin-20 %
 177. Osmofundin-20%
 178. Osmofundin-20%
 179. Acetazolamid-250mg
 180. Acetazolamid-250mg
 181. Preterax
 182. Preterax
 183. Natrilix SR-1,5mg
 184. Lorvas-2,5mg
 185. Lodoz-5mg/6,25mg
 186. Lodoz-2,5mg/6,25mg
 187. Indatab SR-1,5mg
 188. Dapa-tabs-2,5mg
 189. Coversyl Plus-4mg/1.25mg
 190. Bi-preterax-4mg/1.25mg
 191. Bi-preterax-4mg/1.25mg
 192. Verospirone-25mg
 193. Verospiron-25mg
 194. Verospiron-50mg
 195. Spiromide Tablets
 196. Spiromide-40mg
 197. Diulactone-25mg
 198. Aldactone
 199. Furosemide-20mg/2ml
 200. Furosemide-20mg/2ml
 201. Furosemide-40mg
 202. Furosemide-20mg/2ml
 203. Furosemide Injection-20mg/2ml
 204. Furosemide injection BP-20mg/2ml
 205. Furosemide Injection Tai Yu-20mg/2ml
 206. Spiromide-40mg
 207. Spiromide Tablets
 208. Suopinchon-20mg/2ml
 209. Furosemide-20mg/2ml
 210. Furosemid-40mg
 211. Furosemid-40mg
 212. Furosemid-20mg/2ml
 213. Furosemid-40mg
 214. Furosemid-40mg
 215. Furosemid-40mg
 216. Furocemid-20mg/2ml
 217. Diurefar-40mg
 218. Apo-furosemide-40mg
 219. Apo-furosemide-40mg
 220. Zometa-4mg
 221. Rescuvolin-10mg/ml
 222. Calciumfolinat 'Ebewe'-10mg/ml
 223. Calciumfolinat 'Ebewe'
 224. Calcium Folinate-50mg/5ml
 225. Calcifolinat-50mg
 226. Calcifolinat-100mg
 227. Uromitexan 400mg/4ml-400mg/4ml
 228. Mistabron
 229. Mistabron-600mg/3ml
 230. Setronax-8 mg
 231. Prezinton-2mg/ml
 232. Osetron-2mg/ml
 233. Onzod-2mg/ml
 234. Onfran Injection-8mg/4ml
 235. Onfran-8mg
 236. Ondavell-2mg/ml
 237. Emistop-2mg/ml
 238. Emeset-4mg/ml
 239. Emeset-2mg/ml
 240. Emeset-2mg/ml
 241. Haloperidol-1,5mg
 242. Haloperidol-0,5%
 243. Haloperidol-2mg
 244. Haloperidol-1,5mg
 245. Haloperidol-0,5%
 246. Haloperidol-1,5mg
 247. Haloperidol-2mg
 248. Haloperidol-2mg
 249. Haloperidol-5mg/ml
 250. Apo-Haloperidol-5 mg