Nội dung bài viết

Ba trăm lẻ hai cộng ba bằng bao nhiêu? (trả lời bằng số)