Nội dung bài viết

Bốn trăm lẻ một cộng một bằng bao nhiêu? (trả lời bằng số)