Nội dung bài viết

Một trăm lẻ năm cộng sáu bằng bao nhiêu (trả lời bằng số)