Nội dung bài viết

Ba trăm bảy sáu cộng bốn bằng bao nhiêu? (trả lời bằng số)