Nội dung bài viết

Ba trăm chín mốt cộng chín bằng bao nhiêu? (trả lời bằng số)