Nội dung bài viết

Hai trăm năm mươi cộng sáu bằng bao nhiêu? (trả lời bằng số)