cho em đánh dấu với, khi nào có dịp phải đem ra dùng mới được.