Thanh khiết hầu
Cao ho rồng vàng
Cao ho rồng vàng đông nam dược
Phúc bách vị
Thanh a tán