x Cko E ?? máy chị .E có qhtd vs' pạn trai nhưng đó là lúc E còn đèn đõ .Có dùng bcs đàng hoàng .Sau đó có qhtd dùng bcs .Nhưng tới h` E vẫn chưa có kinh cũng k q.hệ nữa tính từ lúc tới h` gần 1th' rữi chưa q.hệ lại r` .K có dấu hiệu rỳ cũa mang thai .E cũng đã thữ qe nh* 1v. Với lại gần đây zô học bài zỡ rất nhìu E lo lắng chiện học hành .K có thời gian nghỹ lịu đìu đó có ãnh hưỡng tới kinh nguyệt k .Giúp zùm E nha