tại sao ăn song cơ thể cảm thấy mệt mỏi hơi thở thoi thóp