Cac bac dong nghiep kinh men!
Cho e lien he lop hoc Noi soi tieu hoa tai Ha noi!
Xin cam on cac bac!