Gan là cơ quan lớn nhất của cơ thể. Gan của người trưởng thành thường nặng trung bình 1.200-1.500 g. Công năng chủ yếu nhất là giải độc và chuyển đổi các chất dinh dưỡng. Vì vậy, nếu công năng gan không kiện toàn sẽ dồn tích độc tố của cơ thể, khiến cho cơ thể sớm bị suy thoái già lão. Vì vậy, gan là cơ quan người trung niên cần coi trọng nhất.