Tôi là sinh viên năm 3
Hiện tại có nhu cầu bán thận nhóm máu B gấp
Ai có nhu cầu xin liên hệ SĐT: 01627748017
hoặc yahoo mrviolet1509