nam 26t, bán thận nhóm máu a, đã xét nghiệm tổng quát, có giấy tờ, người ký bảo lãnh
liên hệ 01652538176