Xem chi tiết tại: Thẻ vàng hỗ trợ Phẫu thuật Lasik
Xem nghiên cứu kết quả Lâm sàng để thấy sự vượt trội của phương Pháp Phẫu thuật Lasik so với phương pháp Phẫu thuật Fento Lasik: Tài liệu kết quả Lâm sàng