.

Ngày đêm học hỏi chẳng ham chơi

Xem sách sử xưa thấy sáng ngời

Chí lớn hiên ngang thời thế dụng

Tài cao ngẩng mặt trí hùng khơi

Nghe câu rên xiết tâm can quặn

Gặp cảnh suy đồi ức dạ sôi

Tiếp bước Cha Ông truyền thế hệ

Dựng xây non nước vững đời đời

Học trò trường thuốc