1. Không sát sanh: Từ bi, không sát hại, sẽ được khỏe mạnh trường thọ.
2. Không trộm cắp: Ngay thẳng, không lấy của người, sẽ được giàu sang, an ổn.
3. Không tà dâm: Trong sạch, không quan hệ bất chính, sẽ được xinh đẹp, hạnh phúc.
4. Không nói dối: Chân thật, không dối gạt, sẽ được uy thế, tiếng tăm.
5. Không thiêu diệt: Trung thực, không xảo ngôn, sẽ được mọi người kính mến.
6. Không đâm thọc: Hòa hợp, không nói lời ly gián, sẽ được nhiều người ủng hộ.
7. Không nói thô ác: Hòa nhã, không cay nghiệt, không thô tục, sẽ được cao sang.
8. Không xan tham: Rộng rãi thí xả, sẽ được vô lượng phước báo.
9. Không sân hận: Từ hòa nhẫn nại, sẽ được vô lượng duyên lành.
10. Không si mê: Sáng suốt tỉnh giác, sẽ được vô lượng trí tuệ.
(Sưu tầm)