@ sharkboy: Bạn băng nhẹ nhàng và khi tháo cũng nhẹn nhành nhen, dùng gạc không dùng bông gòn, khao3ng hơn 2 tuần vết may mới khô.