Mình tự nhiên thấy ngứa ở bìu dái, cởi ra xem thì thấy đốm trắng, như kiểu bị nước ăn ở tay rồi tróc da ra ý, giúp mình với, mình lo lắm.