Tui thấy diễn đàn này rất hay, giúp ngta tư vấn sức khỏe, nhưng có một số người lợi dụng vào diễn đàn không phải để tư vấn cho người khác mà lại đi Spam quảng cáo vì mục đích riềng nhằm lôi kéo gây mất trạt tự diễn đàn, những bài viết của những người bị bệnh cần tư vấn bị đẩy lùi vì các nick quảng cáo Spam quá nhiều.