Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • skype
 • :star:
  Star
  Star
 • :bear:
  Bear
  Bear
 • :tongueout:
  Tongueout
  Tongueout
 • :cash:
  Cash
  Cash
 • :dull:
  Dull
  Dull
 • :headbang:
  Headbang
  Headbang
 • :makeup:
  Makeup
  Makeup
 • :no:
  No
  No
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :bandit:
  Bandit
  Bandit
 • :toivo:
  Toivo
  Toivo
 • :call:
  Call
  Call
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :mail:
  Mail
  Mail
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :rain:
  Rain
  Rain
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :tmi:
  Tmi
  Tmi
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :handshake:
  Handshake
  Handshake
 • :lipssealed:
  Lipssealed
  Lipssealed
 • :nerd:
  Nerd
  Nerd
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :smirk:
  Smirk
  Smirk
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :time:
  Time
  Time
 • :bug:
  Bug
  Bug
 • :yawn:
  Yawn
  Yawn
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :myspace:
  Myspace
  Myspace
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :thinking:
  Thinking
  Thinking
 • :brokenheart:
  Brokenheart
  Brokenheart
 • :worried:
  Worried
  Worried
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fubar:
  Fubar
  Fubar
 • :itwasntme:
  Itwasntme
  Itwasntme
 • :music:
  Music
  Music
 • :poolparty:
  Poolparty
  Poolparty
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :talking:
  Talking
  Talking
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :wondering:
  Wondering
  Wondering
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :muscle:
  Muscle
  Muscle
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :skype:
  Skype
  Skype
 • :sweating:
  Sweating
  Sweating
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :evilgrin:
  Evilgrin
  Evilgrin
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :movie:
  Movie
  Movie
 • :phone:
  Phone
  Phone
 • :shake:
  Shake
  Shake
 • :swear:
  Swear
  Swear
 • :bigsmile:
  Bigsmile
  Bigsmile
 • :whew:
  Whew
  Whew
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :envy:
  Envy
  Envy
 • :heidy:
  Heidy
  Heidy
 • :mmm:
  Mmm
  Mmm
 • :party:
  Party
  Party
 • :sadsmile:
  Sadsmile
  Sadsmile
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :wait:
  Wait
  Wait
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :emo:
  Emo
  Emo
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :middlefinger:
  Middlefinger
  Middlefinger
 • :nod:
  Nod
  Nod
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :puke:
  Puke
  Puke
 • Generic Smilies
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :(
  Frown
  Frown
 • :)
  Smile
  Smile
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • Big Smilies
 • :26:
  26
  26
 • :35:
  35
  35
 • :44:
  44
  44
 • :53:
  53
  53
 • :62:
  62
  62
 • :07:
  07
  07
 • :71:
  71
  71
 • :16:
  16
  16
 • :80:
  80
  80
 • :25:
  25
  25
 • :34:
  34
  34
 • :43:
  43
  43
 • :52:
  52
  52
 • :61:
  61
  61
 • :06:
  06
  06
 • :70:
  70
  70
 • :15:
  15
  15
 • :79:
  79
  79
 • :24:
  24
  24
 • :33:
  33
  33
 • :42:
  42
  42
 • :51:
  51
  51
 • :60:
  60
  60
 • :05:
  05
  05
 • :69:
  69
  69
 • :14:
  14
  14
 • :78:
  78
  78
 • :23:
  23
  23
 • :32:
  32
  32
 • :41:
  41
  41
 • :50:
  50
  50
 • :59:
  59
  59
 • :04:
  04
  04
 • :68:
  68
  68
 • :13:
  13
  13
 • :77:
  77
  77
 • :22:
  22
  22
 • :86:
  86
  86
 • :31:
  31
  31
 • :40:
  40
  40
 • :49:
  49
  49
 • :58:
  58
  58
 • :03:
  03
  03
 • :67:
  67
  67
 • :12:
  12
  12
 • :76:
  76
  76
 • :21:
  21
  21
 • :85:
  85
  85
 • :30:
  30
  30
 • :39:
  39
  39
 • :48:
  48
  48
 • :57:
  57
  57
 • :02:
  02
  02
 • :66:
  66
  66
 • :11:
  11
  11
 • :75:
  75
  75
 • :20:
  20
  20
 • :84:
  84
  84
 • :29:
  29
  29
 • :38:
  38
  38
 • :47:
  47
  47
 • :56:
  56
  56
 • :01:
  01
  01
 • :65:
  65
  65
 • :10:
  10
  10
 • :74:
  74
  74
 • :19:
  19
  19
 • :83:
  83
  83
 • :28:
  28
  28
 • :37:
  37
  37
 • :46:
  46
  46
 • :55:
  55
  55
 • :64:
  64
  64
 • :09:
  09
  09
 • :73:
  73
  73
 • :18:
  18
  18
 • :82:
  82
  82
 • :27:
  27
  27
 • :36:
  36
  36
 • :45:
  45
  45
 • :54:
  54
  54
 • :63:
  63
  63
 • :08:
  08
  08
 • :72:
  72
  72
 • :17:
  17
  17
 • :81:
  81
  81