Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • skype
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :smirk:
  Smirk
  Smirk
 • :bug:
  Bug
  Bug
 • :time:
  Time
  Time
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :yawn:
  Yawn
  Yawn
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :myspace:
  Myspace
  Myspace
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :brokenheart:
  Brokenheart
  Brokenheart
 • :thinking:
  Thinking
  Thinking
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :worried:
  Worried
  Worried
 • :fubar:
  Fubar
  Fubar
 • :itwasntme:
  Itwasntme
  Itwasntme
 • :music:
  Music
  Music
 • :poolparty:
  Poolparty
  Poolparty
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :talking:
  Talking
  Talking
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :wondering:
  Wondering
  Wondering
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :muscle:
  Muscle
  Muscle
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :skype:
  Skype
  Skype
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sweating:
  Sweating
  Sweating
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :evilgrin:
  Evilgrin
  Evilgrin
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :movie:
  Movie
  Movie
 • :phone:
  Phone
  Phone
 • :shake:
  Shake
  Shake
 • :bigsmile:
  Bigsmile
  Bigsmile
 • :swear:
  Swear
  Swear
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :whew:
  Whew
  Whew
 • :envy:
  Envy
  Envy
 • :heidy:
  Heidy
  Heidy
 • :mmm:
  Mmm
  Mmm
 • :party:
  Party
  Party
 • :sadsmile:
  Sadsmile
  Sadsmile
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :wait:
  Wait
  Wait
 • :emo:
  Emo
  Emo
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :middlefinger:
  Middlefinger
  Middlefinger
 • :nod:
  Nod
  Nod
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :bear:
  Bear
  Bear
 • :star:
  Star
  Star
 • :cash:
  Cash
  Cash
 • :tongueout:
  Tongueout
  Tongueout
 • :dull:
  Dull
  Dull
 • :headbang:
  Headbang
  Headbang
 • :makeup:
  Makeup
  Makeup
 • :no:
  No
  No
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :bandit:
  Bandit
  Bandit
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :call:
  Call
  Call
 • :toivo:
  Toivo
  Toivo
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :mail:
  Mail
  Mail
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :rain:
  Rain
  Rain
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :tmi:
  Tmi
  Tmi
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :handshake:
  Handshake
  Handshake
 • :lipssealed:
  Lipssealed
  Lipssealed
 • :nerd:
  Nerd
  Nerd
 • :puke:
  Puke
  Puke
 • Generic Smilies
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :(
  Frown
  Frown
 • :)
  Smile
  Smile
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • Big Smilies
 • :78:
  78
  78
 • :14:
  14
  14
 • :23:
  23
  23
 • :32:
  32
  32
 • :41:
  41
  41
 • :50:
  50
  50
 • :59:
  59
  59
 • :68:
  68
  68
 • :04:
  04
  04
 • :77:
  77
  77
 • :13:
  13
  13
 • :86:
  86
  86
 • :22:
  22
  22
 • :31:
  31
  31
 • :40:
  40
  40
 • :49:
  49
  49
 • :58:
  58
  58
 • :67:
  67
  67
 • :03:
  03
  03
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :85:
  85
  85
 • :21:
  21
  21
 • :30:
  30
  30
 • :39:
  39
  39
 • :48:
  48
  48
 • :57:
  57
  57
 • :66:
  66
  66
 • :02:
  02
  02
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :84:
  84
  84
 • :20:
  20
  20
 • :29:
  29
  29
 • :38:
  38
  38
 • :47:
  47
  47
 • :56:
  56
  56
 • :65:
  65
  65
 • :01:
  01
  01
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :83:
  83
  83
 • :19:
  19
  19
 • :28:
  28
  28
 • :37:
  37
  37
 • :46:
  46
  46
 • :55:
  55
  55
 • :64:
  64
  64
 • :73:
  73
  73
 • :09:
  09
  09
 • :82:
  82
  82
 • :18:
  18
  18
 • :27:
  27
  27
 • :36:
  36
  36
 • :45:
  45
  45
 • :54:
  54
  54
 • :63:
  63
  63
 • :72:
  72
  72
 • :08:
  08
  08
 • :81:
  81
  81
 • :17:
  17
  17
 • :26:
  26
  26
 • :35:
  35
  35
 • :44:
  44
  44
 • :53:
  53
  53
 • :62:
  62
  62
 • :71:
  71
  71
 • :07:
  07
  07
 • :80:
  80
  80
 • :16:
  16
  16
 • :25:
  25
  25
 • :34:
  34
  34
 • :43:
  43
  43
 • :52:
  52
  52
 • :61:
  61
  61
 • :70:
  70
  70
 • :06:
  06
  06
 • :79:
  79
  79
 • :15:
  15
  15
 • :24:
  24
  24
 • :33:
  33
  33
 • :42:
  42
  42
 • :51:
  51
  51
 • :60:
  60
  60
 • :69:
  69
  69
 • :05:
  05
  05