Chỉ định: được chỉ định điều trị tại chỗ các nhiễm trùng mặt ngoài nhãn cầu gây bởi những vi khuẩn nhạy cảm bao gồm: viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm bờ mi và viêm kết mạc bờ mi.