Cas lâm sàng (nguồn Infections in Medicine ®):

Bé 50 ngày tuổi, nhập viện vì sốt cao 39oC chưa rõ nguyên nhân, bắt đầu sốt từ 46 ngày tuổi, theo dõi nhiễm trùng do vi khuẩn, điều trị: tiêm mạch ampicillin và netilmicin trong 4 ngày, không thấy cải thiện lâm sàng.

C: sanh đủ tháng, sanh thường, nặng 3950 g.

Bố của bé có IDR 15mm và cấy đàm MT(+)

LS: bé tỉnh, to: 39oC, NT: 40l/p, M:110l/p, CN:6250 g, CC:64cm, khám LS không ghi nhận bất thường.

CLS: BC 13.000/µL với 30% neu và 70% lym

VS: 84 mm/h, CRP: 4.4 g/dL

X quang ngực thẳng:thâm nhiễm cạnh rốn phổi phải, gợi ý viêm phổi thùy.

Cấy máu và DNT (-)

IDR= 15mm, hướng chẩn đóan lao.

CT scan: hạch rốn phổi và đông đặc thùy dưới (P)

Lấy dịch dạ dày cấy và làm kháng sinh đồ.


Điều trị lao:

isoniazid (10 mg/kg/d PO), 9 tháng

rifampin (10 mg/kg/d PO),9 tháng

pyrazinamide (20 mg/kg/d PO), 2 tháng streptomycin (20 mg/kg/d IM), 10 ngày

Cách ly với bố.

Diễn tiến:

Sau 1 tháng điều trị, cấy MT(+)/ dịch dạ dày

Sau điều trị 4 tháng, bé trở nên khỏe, hết TCLS và chụp X quang ngực không còn thấy tổn thương.

ST