POLYPEPTID:Thuốc kháng sinh có chất đầu bảng là colistin .Có rất nhiều thuốc mới dùng tại chỗ các nguy cơ tương tác xảy ra
chủ yếu với các thuốc tiêm
CÁC THUỐC TRONG NHÓM :
-BACITRACIN
IZAC VÀ LOBACCIN
OROPIVALONE
LYSOPAINE
-POLYMYXIN
ATECORTIN
MAXITROL
POLYDEXA
POLYGYNAX
-TYROTHRICIN 1MG
MEKOTRICIN
VEYBIROL