Chỉ định:

- Trị mất nước ngoài tế bào.
- Làm chất dẫn để truyền thuốc vào cơ thể. Các trường hợp mất máu, mất nước và thiếu Natri.