Bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị nhà báo Dương Cầm - báo Một Thế Giới tống tiền 150 tỷ như thế nào?

Kỳ 1: https://www.facebook.com/Chiem.Quoc....9624541221962/

Kỳ 2: https://www.facebook.com/Chiem.Quoc....90157624501987

Kỳ 3: https://www.facebook.com/Chiem.Quoc....0687494449000/