Không ngờ vừng có nhiều tác dụng vậy. kể từ nay sẽ cố gắng ăn nhiều vừng hơn.